Stredoveký deň

Po dvoch rokoch sme sa vrátili k už tradičnej akcii Stredoveký deň na hrade, pre žiakov 6. ročníka ZŠ Dolný Hričov. Akcie sa zúčastnilo 28 žiakov a 3 vyučujúci. Počas hodiny dejepisu sme odprednášali prezentáciu : život na hradoch a následne sme sa presunuli na hrad, kde sme sa rozdelili do štyroch skupín. Žiaci odstraňovali náletovú vegetáciu, vyčistili ohnisko a priestor pri altánku, vyniesli do hradu cez 300 kg piesku a nanosili množstvo kameňa. Na záver sme si pre žiakov pripravili šifrovaciu aktivitu, po vylúštení ktorej našli na hrade sladký poklad.
Srdečne ďakujeme ZŠ Dolný Hričov, vždy ochotným učiteľom a výborným žiakom.

 

            Tesco projekt

Opäť sme boli úspešný v programe Tesco “Vy rozhodujete, my pomáhame“. Hlasovať za obnovu prechodu v mýtnici v Dolnom Hričove budete môcť od 11.júla do 7.augusta 2022 v obchodných domoch Tesco : Hájik, Vlčince a Obvodová v Žiline


 

            Článok Žilinského Spravodajského portálu

Nový článok o aktivitách Združenia priateľov Hričovského hradu


 

             Rozhovor v Rádiu Devín

Vypočujte si rozhovor "O historickom výskume v Hričove a okolí" z Rádia Devín

 


 

            Článok Dobronoviny

Prečítajte si náš článok v Dobronovinách na strane 8.


 

            November a december 2021 fotogaléria

V mesiaci november sme sa zamerali na odvodnenie objektu rožnej veže. Hlinenú drážku po obvode veže sme odkopali, bola tu vsadená nopová fólia, drenážna rúra a následne boli drážky zasypané makadamom. V mesiaci december sme upratali a zazimovali hradný areál a práce sme presunuli do budovy starej školy v Hričovskom Podhradí, ktorú sme získali do polovičného vlastníctva a kde plánujeme zriadiť výstavné priestory. Brigádu sme organizovali v spolupráci so Sekciou pre mládež ŽSK. Zišla sa výborná partia ľudí z okolitých hradných združení s rovnakým cieľom - pomôcť nám pri revitalizácii budovy starej školy, kde plánujeme vytvoriť expozičné priestory. Zamerali sa na upratovanie a brúsenie pôvodných okien, ktoré plánujeme opraviť a natrieť. Všetkým zúčastneným ďakujeme za pomoc a príjemne strávený deň so super ľuďmi.


 

            Október 2021 fotogaléria

V mesiaci október boli práce zamerané na ukončenie murárskej sezóny, v rámci čoho sa dokončovali posledné detaily. V zadnom paláci sa dokončila obnova stropnej rímsy prvého nadzemného podlažia na severnej a západnej stene. Škárovacie práce boli dokončované v interiéry zadného paláca na západnej stene a exteriéry južnej steny. Na južnej stene boli osadené a zamurované posledné kusy stropných trámov, čím bola ukončená takmer celá konzervácia steny. Práce boli zamerané aj na odstraňovanie náletovej vegetácie v strednom paláci a vynášanie kameňa k objektu rožnej veže. Po takmer desiatich rokoch sme vymenili poškodenú tabuľu v prevej bráne. V mýtnici sa nám podarilo vytvoriť spoluprácu s Katedrou geodézie Žilinskej univerzity v Žiline, výsledkom čoho bude 3D zameranie priestorov mýtnice v Dolnom Hričove. V závere mesiaca nás navštívila RTVS a natočili sme peknú reportáž o mýtnici pre reláciu Slovensko v obrazoch.


 

            September 2021 fotogaléria

Počas mesiaca september sme sa venovali prevažne konzervácii zadného paláca. Obnovovali sme stropné rímsy na severnej a západnej stene, obnovovali sa stropné kapsy na južnej stene a za pomoci horolezcov sa konzervovala koruna južnej a západnej steny zadného paláca. Murárske práce sme vykonávali aj na obvodovej stene stredného paláca. Počas mesiaca sme odstraňovali aj náletovú vegetáciu, hasili vápno a opäť sme získali darom tatru kameňa. Jedným z najväčších úspechov združenia bolo v tomto mesiaci spustenie murárskych prác na hrade Súľov. Počas mesiaca sme vykonali dve murárske brigády. Veľká vďaka patrí všetkým členom Združenia priateľov Hričovského hradu, ktorí sa brigády zúčastnili, starostovi obce Súľov za vyvezenie nás a náradia traktorom na lúku pod hradom a zapožičanie rebríka, členom miestneho OZ Pod skalami za pomoc a finančnú podporu, členom lesného pozemkového spoločenstva Semerovského Súľov za súčinnosť a ochotu pri záchrane, dobrovoľníkovi zo Súľova Marekovi za pomoc pri vynášaní, Janke Chobotovej z hradu Lietava za občerstvenie a pomoc pri čistení muriva a Penziónu Na kopečku za skvelú večeru pre dobrovoľníkov a dobrovoľnému hasičskému zboru z Hradnej za vynesenie murovacej malty. Počas dvoch brigád sme sa zamerali na konzerváciu dvoch fragmentov klenieb a doplnenie muriva v hornom hrade, konzerváciu okennej klenby a nadmurovanie parapetu v hospodárskej budove dolného hradu.


 

            Ďakujeme za hlasy

Srdečne ďakujeme za všetky hlasy, ktoré nám priniesli pekné 2. miesto. Získané peniaze použijeme na opravu pôvodných okien budovy starej školy v obci Hričovské Podhradie, kde plánujeme vytvoriť expozičné priestory smile


 

            August 2021 fotogaléria

V mesiaci august pokračovali murárske práce prevažne v zadnom paláci. Škárovala sa severná a západná stena v interiéry. Na južnej stene bola obnovovaná rozpadnutá koruna, na ktorej bola obnovená špaleta zaniknutého vstupu a do trámových káps boli v interiéry aj exteriéry zamurované nové trámy. V prvom nadzemnom poschodí západnej steny bola zreštaurovaná stropná rímsa, do ktorej boli osadené dosky a obnovené stropné kapsy. Ďalšie murárske práce pokračovali na nadmurovaní obvodovej steny stredného paláca a južnej steny rožnej veže. V rámci spolupráce so Sekciou pre mládež ŽSK sa naši členovia zúčastnili kurzu prvej pomoci. V mesiaci august sa nám podarilo rozbehnúť plánovanú záchranu hradu Súľov. Bolo zorganizované stretnutie so zamestnancami KPÚ Žilina a statikom. Predmetom stretnutia bolo zhodnotenie celkového stavu hradu a vytypovanie prvých murárskych zákrokov. V závere mesiaca dala obec Hričovské Podhradie vymeniť strešnú krytinu na budove starej školy, ktorú sme získali so 50% spoluvlastníctva a v ktorej plánujeme vytvoriť expozičné priestory.


 

            Júl 2021 fotogaléria

V mesiaci júl sme pokračovali v archeologickom výskume v mýtnici. Počas výskumu sa vykopali dve sondy. Jedna sonda bola umiestnená na rohu budovy v exteriéry, kde ešte v 50. rokoch stála vežička. Z veže sa našiel len nepatrný fragment základu, no bolo objavené doposiaľ neznáme masívnejšie murivo v základoch stavby. V interiéry bola sonda vyhĺbená v mieste, kde sa predpokladal vstup do zaniknutej veže. Sonda odhalila kolové jamy pod podlahou a dva typy rôznych murív v základoch stavby. Vo výskumoch sa bude pokračovať aj v roku 2022. Murárske práce pokračovali na konzervácii južnej steny zadného paláca. Konzervovala sa koruna, škárovalo sa murivo a do stropnej drážky v interiéry aj exteriéry boli zamurované nové trámy, ktoré boli vložené do pôvodných odtlačkov. Počas mesiaca sme spoločne oslávili 11. výročie združenia a zúčastnili sme sa aj spoločnej konferencie Sekcie pre mládež a Žilinského dobrovoľníckeho centra na hrade v Liptovskom Hrádku.


 

            Jún 2021 fotogaléria

Dňa 11. a 12.6. sa na hrade konal už tradičný projekt Naše mesto, ktorý organizuje Nadácia Pontis. Počas projektu sa do prác na hrade zapojilo množstvo firemných dobrovoľníkov, ktorý počas dvoch dní brúsili a lakovali tabule náučného chodníka, odstraňovali náletovú vegetáciu a upravovali trasu náučného chodníka pomocou provizórnych schodov a úpravy terénu. Počas mesiaca sa konala spoločná brigáda aj so Sekciou pre mládež ŽSK, kedy sa čistili a natierali dve drevené schodiská na hrade. Murárske práce boli zamerané na nadmurovanie južnej obvodovej steny objektu rožnej veže a na konzerváciu koruny južnej steny zadného paláca, do ktorej sa osádzali trámy, ktoré naznačujú úroveň stropu. Z obce Divina nám boli dovezené pod hrad dve vlečky pieskovcového kameňa. Okrem hradu Hričov sme sa zamerali aj na archeologický výskum mýtnice v obci Dolný Hričov. Výskum bol vykonaný v spolupráci s Považským múzeom a Slovenským národným múzeom v Martine. Počas tohto mesiaca bola v interiéry jednej z prízemných miestností vykopaná archeologická sonda, ktorá odkryla pod pôvodnou podlahou kolové jamy po staršej stavbe a v základoch objektu sa našli murivá zo staršej stavebnej etapy.


 

            Máj 2021 fotogaléria

Prvé práce na hrade v roku 2021 začali už v mesiaci apríl, kedy sme hasili vápno, vynášali do hradu piesok, vodu, kameň a vápno.

V mesiaci máj sme osadili kovovú smerovú tabuľu do trasy náučného chodníka pod hradom. Z obce Divina sme získali od nášho člena plnú tatrovku pieskovcového kameňa. Murárske práce boli počas celého mesiaca zamerané prevažne na dokončenie obnovy nárožia rožnej veže. Do nárožia boli osadené aj nárožné kamene, ktoré sme získali darom z obce Súľov, zo staršej stavby, ktorá sa nachádzala v blízkosti kaštieľa. Ďalšie murárske práce boli začaté na konzervácii koruny južnej steny zadného paláca. Koruna bola začistená, čiastočne rozobratá a narezané boli drevá, ktoré boli vkladané a zamurované do pôvodných trámových lôžok. Počas mesiaca máj sme v spolupráci s Považským múzeom v Žiline a Slovenským národným múzeom v Martine spustili historicky prvý archeologický výskum v mýtniciv Dolnom Hričove. Výskum sa realizoval v jednej z prízemných miestností, kde sa počas mesiaca odstraňoval sutinový zával do úrovne pôvodnej maltovanej podlahy. Na dne sa našli aj fragmenty pôvodnej doskovej podlahy.


 

            Rok dobrovoľníctva

V roku 2021 bolo naše OZ zapojené do Roka dobrovoľníctva v Žilinskom samosprávnom kraji, v rámci čoho sme v spolupráci s o Sekciou pre mládež organizovali viacero brigád.

Srdečne ďakujeme za príležitosť získať nových dobrovoľníkov, propagáciu a finančnú podporu vo výške 600eur. Krátke predstavenie združenia nájdete vo videu v čase 27:40

 


 

Ďakujeme všetkým turistom, čo nám počas roka pomáhali vynášať materiál na hrad, za príspevky a dobrú náladu.. ?


 

            Článok v Žilinskom večerníku

V novembri nám vyšiel článok v Žilinskom večerníku


 

            Mýtnica v Dolnom Hričove v "Slovensko v obrazoch"

V archíve RTVS si môžete pozrieť reportáž o mýtnici. Reportáž začína v siedmej minúte..


 

            Zameriavanie mýtnice v Dolnom Hričove

Podarilo sa nám vytvoriť spoluprácu s Katedrou geodézie Žilinskej univerzity v Žiline, výsledkom čoho bude 3D zameranie priestorov mýtnice v Dolnom Hričove. V mesiaci október sa začalo s meraniami smile

Veľká vďaka patrí Dr. Ing. Martinovy Deckému, doc. Dr. Ing. Jane Ižvoltovej a Ing. Róbertovi Sásikovi PhD.


 

            2. brigáda na hrade Súľov

Na prelome septembra a októbra zorganizovalo Združenie priateľov Hričovského hradu druhú murovaciu brigádu na hrade Súľov. Dňa 30.9. vyviezli a vyniesli na hrad 150 kg murovacej malty dobrovoľní hasiči z Hradnej. Na druhý deň 1.10. nás vyviezol traktorom starosta obce Súľov na lúčku pod hradom. Odtiaľ sme ručne na hrad vyniesli náradie, tri rebríky a vodu. Murovacie práce boli zamerané na konzerváciu dvoch fragmentov klenieb v hornom paláci, okennej klenby v priestore dolného hradu a rozpadnuté murivo pod parapetom okna na dolnom hrade. Počas brigády sme konzultovali priamo na hrade s ochranármi odstraňovanie náletovej vegetácie a tak došlo aj na strihanie kríkov. Po brigáde nám pripravili členovia miestneho združenia Pod skalami spoločnú opekačku. Veľká vďaka patrí všetkým členom Združenia priateľov Hričovského hradu, ktorí sa brigády zúčastnili, starostovi obce Súľov za vyvezenie nás a náradia traktorom na lúku pod hradom, dobrovoľnému hasičskému zboru z Hradnej za vynesenie murovacej malty, členom miestneho OZ Pod skalami za podporu a zorganizovanie spoločnej opekačky, členom lesného pozemkového spoločenstva Semerovského Súľov za súčinnosť a ochotu pri záchrane a dobrovoľníkom zo Súľova Marekovi a Danielovi. Počas tejto brigády sme minuli 150 kg murovacej malty a približne 80 l vody.


 

            1. brigáda na hrade Súľov

Dňa 21.9. 2021 sa udiala pre hrad Súľov veľká vec. Zorganizovali sme pod vedením Združenia priateľov Hričovského hradu historicky prvú murársku brigádu a spustili sme tak nový príbeh postupnej záchrany ďalšej NKP. Počas dňa sa nám podarilo zastabilizovať dva fragmenty klenieb v hornom hrade, ktoré držali už len silou vôle, vyškárovať časť poškodenej klenby okna a doplniť časť muriva pod špaletou ďalšieho okna na dolnom hrade. Veľká vďaka patrí všetkým členom Združenia priateľov Hričovského hradu, ktorí sa brigády zúčastnili, starostovi obce Súľov za vyvezenie nás a náradia traktorom na lúku pod hradom a zapožičanie rebríka. Nebyť tejto pomoci, tak by sme v tento deň maximálne len vyniesli náradie a na viac by sme sa nezmohli laughing. Taktiež ďakujeme členom miestneho OZ Pod skalami za podporu, členom lesného pozemkového spoločenstva Semerovského Súľov za súčinnosť a ochotu pri záchrane, dobrovoľníkovi zo Súľova Marekovi za pomoc pri vynášaní, Janke Chobotovej z hradu Lietava za občerstvenie a pomoc pri čistení muriva a Penziónu Na kopečku za skvelú večeru pre dobrovoľníkov. V tento deň sme na hrade minuli 150 kg murovacej malty a 40 litrov vody.

Všetky práce vykonávame dobrovoľne a ďalšiu záchranu hradu môžete podporiť tu :

SK88 8330 0000 0029 0109 7013 do poznámky ak môžete uveďte hrad Súľov. Ďakujeme smile


 

            Článok v Dobronovinách

Článok Žilinského samosprávneho kraja v Dobronovinách na strane 6.


 

            Článok v Žilinskom Večerníku

O dianí na Hričovskom hrade, ale aj hrade Súľov...


 

            Dianie na hrade Hričov - video

Ďakujeme Jaroslavovy Miterrpachovi zo Združenia na záchranu Lietavského hradu za pekné video smile


 

            Nepoznané Slovensko: Horné Považie

Pozrite si hrad v reportáži TA3 smile


 

            Podcast Dobrovoľníctvo nás spája

Tu si môžete vypočuť podcast Roka dobrovoľníctva, do ktorého sme sa zapojili s naším združením ? dozviete sa tu niečo o hrade Hričov a Súľov


 

            Z diania v mýtnici

Považské múzeum 17. augusta

Pred časom sme vás informovali o prebiehajúcom archeologickom výskume v Dolnom Hričove v interiéri a exteriéri budovy kaštieľa, nazývaného tiež mýtnica.
Tohtoročná sezóna archeologického výskumu v spolupráci so Slovenským národným múzeom bola minulý mesiac ukončená. V interiéri mýtnice sa nám podarilo preskúmať základové murivá a dostať sa na úroveň terénu pred vznikom stavby. Odhalili sme kolovú konštrukciu objektu bližšie neznámej funkcie a množstvo zaujímavej keramiky neskorostredovekého pôvodu.
V exteriéri sme sa sústredili na severovýchodné nárožie, kde sme chceli preskúmať a overiť priebeh nárožnej veže rozobratej v 50. rokoch 20. stor. Ukázalo sa, že veža bola takmer celá rozobratá až po základy, no prekvapil nález ďalších murív. Jedno zrejme súvisí s pôvodným vzhľadom budovy zo 16. stor., ďalšie azda dokumentuje starší objekt stojaci na tomto mieste pred vybudovaním kaštieľa/mýtnice.
Ako sa to často stáva, na konci výskumu sme mali viac otázok než na začiatku a odpovedí iba málo. Preto chceme v tomto výskume v spolupráci so Združením priateľov Hričovského hradu a obcou Dolný Hričov pokračovať aj na budúci rok. Zároveň týmto vyjadrujeme poďakovanie za spoluprácu a tešíme sa na ďalšiu sezónu.??

 

            Dostali sme darom stan

Milí priatelia hradu Hričov, 

veríme, že sa s vami budeme stále stretávať v dobrej nálade nielen pri návšteve hradu alebo na hradnej brigáde, ale aj na rôznych podujatiach, kde môžete podporiť našu činnosť. 

Veríme, že sa opäť uvidíme na Dušičkovom výstupe na hrad, na Noci hradných zrúcanín v Hričovskom Podhradí alebo na Dolnohričovských majstrovstvách vo varení Fazuľovice či Bačovských pastoráloch v Dolnom Hričove

Vďaka daru od spoločnosti Expodom budeme teraz mať k dispozícii rýchlo rozkladací nožnicový stan, takže nás neodradí slnko ani dážď.

 Stan plánujeme využiť aj pri archeologickom prieskume exteriéru Mýtnice v Dolnom Hričove, jednak ako tienidlo pred slnkom, ale tiež aj na ochranu pred dažďom. Stan nám poslúži aj ako dočasný a rýchlo zložiteľný prístrešok pri záchranných prácach na Hričovskom a Súľovskom hrade.

Ďakujeme spoločnosti Expodom za ich dar a tešíme sa na stretnutie so všetkými priaznivcami.


 

            Pracovné stretnutie s Krajským pamiatkovým ústavom

Dňa 6.8. sa uskutočnilo pracovné stretnutie ohľadne ďalších pripravovaných sanačných zásahov na hrade za účasti výskumníčky Mgr. Kristíny Zvedelovej PhDr., Združenia priateľov Hričovského hradu a KPÚ Žilina


  

            Statický prieskum hradu Súľov

10. augusta sa uskutočnilo stretnutie so statikom Vladimírom Kohútom, pracovníkmi KPÚ Žilina a Združením priateľov Hričovského hradu. Cieľom stretnutia bol statický prieskum hradu Súľov. Čoskoro sa uskutoční historicky prvý konzervačný zákrok na Súľovskom hrade smile


 

            Rok dobrovoľníctva

Naše združenie sa tento rok zapojilo v Žilinskom kraji do Roku dobrovoľníctva. Ide o podporu dobrovoľníkov, dobrovoľných organizácií a zvyšovania povedomia o možnostiach dobrovoľníctva v kraji. V sobotu 10.7. sme sa zúčastnili spoločného stretnutia v priestoroch kaštieľa v Liptovskom Hrádku, pozreli sme si jeho priestory a blízke okolie. Ďakujeme Sekcii pre mládež a Žilinskému dobrovoľníckemu centru za spoluprácu a príjemne strávený čas.


 

            Článok o Súľovskom hrade

21.6. nám vyšiel článok o hrade Súľov v MY Žilinské noviny


 

            Článok v Dobronovinách

O pripravovaných brigádach v spolupráci s so Sekciou pre mládež ŽSK na hrade sa môžete dočítať v Dobronovinách 3/2021

 


 

            Záchrana súľovského hradu

Na známosť sa dáva, že sa ďalší hrad dočkal svojej záchrany. 26. mája malo naše združenie : Združenie priateľov Hričovského hradu spoločné stretnutie s pracovníkmi Krajského pamiatkového úradu Žilina (KPÚ), s členmi Semerovského lesného pozemkové spoločenstva a členmi miestneho združenia Pod skalami na hrade Súľov, kde sme dohadovali podrobnosti ohľadom postupnej záchrany hradu. Stretnutie zároveň slúžilo ako Vstupná komisia KPÚ k spusteniu prác. V nasledujúcich dňoch bude podaná žiadosť na realizáciu dohodnutých prác pre KPÚ a po vydaní rozhodnutia začneme realizovať prvé práce.
Záchrana hradu bude prebiehať formou minimalizmu. Cieľom bude vykonať niekoľko malých nevyhnutných zákrokov, ktoré napomôžu k zlepšeniu stability dochovaných zvyškov murív. Každý rok vykonáme približne 3 brigády, počas ktorých sa na hrad vynesie potrebné množstvo malty a po ukončení prác bude náradie odpratané. Účasť na príležitostných brigádach prisľúbilo viacero hradárov z rôznych združení na Slovensku. Tento rok je naším cieľom vykonať 3 brigády. Prvá brigáda bude zameraná na zber kameňa a následné dve brigády budú zamerané na stabilizáciu poškodených klenieb a parapetu okna.


 

            November - december 2020

V poslednom pracovnom mesiaci v sezóne 2020 sme sa venovali zazimovaniu hradu. Zakrývali sme čerstvo murované koruny, čistil sa areál hradu a odkladalo sa všetko pracovné náradie. Začiatkom mesiaca sa dokončili reštaurátorské práce na omietkach zadného paláca. Po ukončení prác na hrade sme sa venovali prevozu kamennej dlažby z 19. storočia z kostola v Predmieri do mýtnice v Dolnom Hričove. Dlažbu z kostola použijeme pri rekonštrukčných prácach v mýtnici. Za dlažbu srdečne ďakujeme farnosti v Predmieri. V závere sezóny sa nám podarilo naplánovať spoluprácu s obcou Hričovské Podhradie. Spolupráca bude spočívať v oprave budovy starej školy, ktorú momentálne využívame ako sklad a tak sme sa pustili do základnej opravy dier strechy, aby v zime do budovy nezatekalo. Ak všetko pôjde ako má, pripravíme objekt pre budúce expozičné využitie nášho združenia.


 

            Október 2020

V mesiaci október sme sa zamerali na dostavbu lešenia na južnej stene zadného paláca a na dokončenie dreveného schodiska medzi predným a stredným palácom. Murárske práce sme zamerali na dokončenie základnej konzervácie objaveného základu steny pod zadným palácom a na dokončenie prvej etapy konzervácie koruny južnej steny zadného paláca. Poškodená koruna bola začistená, čiastočne nadmurovaná a do káps bolo vložených z exteriérovej časti 14 drevených trámov, ktoré naznačujú buď úroveň stropu alebo ochodze. Južná stena bola z exteriéru takmer celá vyškárovaná. V tomto mesiaci pracoval na konzervácii omietok reštaurátor Peter Záhora a môžeme povedať, že všetky pôvodné omietky v zadnom paláci sú už zakonzervované. Fotogaléria


 

            September 2020

V mesiaci september sme murárske práce zamerali na konzerváciu severnej steny zadného paláca. Tu nám výrazne pomohla partia murárov - horolezcov z Moravy, ktorý na lanách pracovali na exteriérovej časti steny. Do drážok vkladali nové trámy a tie boli následne zamurované. Trámové drážky slúžili v prvej stavebnej etape paláca pravdepodobne ako pomúrnica a keď sa palác nadstaval o ďalšie poschodie trámy boli zamurované. Na severnej stene sme dokončovali aj konzerváciu koruny v severovýchodnom rohu, kde sa vkladali drevené trámy a obnovovali sa štyri lôžka po stropných trámoch. Na južnej stene zadného paláca sme sa zamerali na konzerváciu poškodenej koruny, ktorá bola z časti rozobratá a nadmurovaná. Na korune sa obnovovali lôžka po stropných trámoch, do ktorých sa vkladali drevá. V päte južnej steny sa pokračovalo v zamurovaní kaverny. Počas mesiaca sa konal v lese pod zadným palácom archeologický prieskum výkopov, ktoré ostali po vykrádačoch. Na hrad sa vyvážalo lešenie a pripravilo sa rezivo a dielce na nové drevené schodisko. Počas mesiaca sme sa venovali aj objektu mýtnice v Dolnom Hričove, kde sa v rámci pripravovaného architektonicko-historického výskumu robila sondáž omietok vo všetkých miestnostiach ako aj na fasáde. Počas výskumu sa objavili rôzne prestavby, pôvodné omietky, zamurované okná a vstupy.


 

            August 2020

V mesiaci august sme sa venovali zamurovaniu dvoch kaverien v päte južnej steny zadného paláca, ktoré ohrozovali stabilitu celej steny. Súčasne sa pracovalo aj na postupnom škárovaní steny z exteriéru. Fragment obvodovej steny stredného paláca bol taktiež nadmurovaný a okrem murárskych prác sme sa venovali vynášaniu piesku, haseniu vápna a natieraniu schodiska. Príjemne nás prekvapil dar pracovného oblečenia od rádu Maltézskych rytierov a množstva rukavíc od Mikroregiónu Hričov.


 

 

            Článok o grantovom programe Tesca

Nový článok o tom ako nás podporilo v roku 2020 Tesco cez grantový program "Vy rozhodujete, my pomáhame", v rámci čoho vzniklo nové schodisko na hrade


 

            Článok Žilinskej diecézy

Máme tu nový článok o našich aktivitách v mýtnici v Dolnom Hričove, vydaný v Žilinskej diecéze. Želáme príjemné čítanie smile

  


 

            Článok v obecných novinách Dolného Hričova

Ak chcete vedieť niečo viac o našej práci v mýtnici v Dolnom Hričove, prečítajte si nový článok z obecných novín smile

Nezabúdajte, že aj aktivity na záchranu mýtnice a vytvorenie expozičných priestorov môžete podporiť 2% z daní.

  


 

            Projekt MK SR

Vyúčtovanie za rok 2020 odoslané a nový projekt podaný smile Ešte pripraviť ďalší na mýtnicu a čakať na sezónu smile


 

            Článok v "GALZA PRESS" občianského združenia GALZA

Nový článok o hrade Hričov a združení, ktorý poskytol náš člen Jarko, nájdete na 10. a 11. strane. Príjemné čítanie želáme :)


 

            Júl 2020

V mesiaci júl sme s partiou murárov Aleš a spol. pokračovali v dokončení konzervácie severnej steny zadného paláca a následne sme sa presunuli k časti obvodovej steny stredného paláca, ktorá vychádza z juhozápadného rohu zadného paláca. Torzo múru bolo kompletne zakonzervované z exteriérovej strany a v mieste odtrhu. Všetky murárske práce boli vykonané za pomoci horolezeckej techniky. Ďalšie murárske práce boli zamerané na zamurovanie dvoch kaverien v južnej stene zadného paláca. Počas mesiaca sme nakladali a prevážali kameň z obce Divina, ktorý nám nachystal náš člen Juraj. V závere mesiaca sme s našou metodičkou konzultovali postup prác na ďalšie mesiace.


 

 

            Ocenenia dobrovoľníckej činnosti

Z radosťou Vám oznamujeme, že riaditeľ Združenia priateľov Hričovského hradu Mgr. Jozef Mihálik získal ocenenie "Sdrce na dlani" 2020 v Žilinskom kraji v kategórií "Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry a umenia".

 

Ďalšej významnej pocty sa mu dostalo z obce Dolný Hričov, ktorá mu udelila čestné občianstvo za rozvoj a ochranu záujmov pri obnove národnej kultúrnej pamiatky "Kaštieľ" (Mýtnica) Dolný Hričov.

 

"Moja srdečná vďaka patrí predovšetkým starostovi Ing. Petrovi Zelníkovi, Dr. Ing. Martinovy Deckému a Bibiáne Odváhovej s ktorými mám tu česť spolupracovať už zopár rokov." Mgr. Jozef Mihálik

 


 

 

            Získali sme darom kamennú dlažbu

Koncom novembra sa nám podarila úžasná vec. Získali sme darom kamennú dlažbu z presbytéria z kostola v Predmieri z roku 1799. Srdečne ďakujeme pánovi farárovi ako aj reštaurátorovi Petrovi Záhorovi :) Podlahu plánujeme osadiť v priestoroch mýtnice v Dolnom Hričove.


 

            "Vy rozhodujete, my pomáhame"

S radosťou oznamujeme, že sme sa v 8. edícií grantového Tesco programu "Vy rozhodujete, my pomáhame" zaradili medzi tri najlepšie projekty v regióne a získali sme finančný dar 800 EUR :) Ďakujeme Nadácií Tesco za podporu.

 

            Vyšiel nám článok v Žilinskom Večerníku


 

            Jún 2020

Počas mesiaca jún sme začistili poškodenú korunu severnej steny zadného paláca a pripravili ju na ďalšie konzervačné práce. Murárske práce boli zamerané na obnovu časti obvodovej steny v priestore stredného paláca v ťažko dostupnom teréne. V prvej polovici mesiaca sme v spolupráci s Považským múzeom v Žiline realizovali archeologický výskum pozdĺž južnej vstupnej steny zadného paláca, kde sme odhalili časť základového muriva z neznámej stavebnej etapy. Práce nám skomplikoval nález veľkej kaverny, ktorá ohrozovala statiku celej steny. Po dokončení archeologického výskumu sme sa pustili do zamurovania tohto výpadku. Kamaráti zo Združenia na záchranu Starého hradu sa k nám prišli školiť v škárovaní a následne svoje skúsenosti uplatňovali počas celej sezóny na Starom hrade. V Dolnom Hričove sme dostali dar kameňov zo stavby. Kamene sme naložili a obec Dolný Hričov nám ich vyviezla pod hrad. Na konci mesiaca sme za pomoci profi pilčíkov odstránili nálety pred južnou stenou zadného paláca, nakoľko sme počas archeologického výskumu zistili že korene výrazne poškodzovali statiku objektu. Posledný deň v mesiaci pracovali naši kamaráti z Moravy na lanách a konzervovali exteriérovú severnú stenu zadného paláca.


 

            Digitálne dvojča Hričovského hradu

So Žilinskou univerzitou v Žiline máme už dlhšie rozbehnutú úspešnú spoluprácu. Najnovšie sa podarilo vytlačiť na 3D tlačiarni model hradu, ktorý sa bude nachádzať v priestoroch univerzity. V blízkej budúcnosti plánujeme dať vytlačiť aj druhý model pre budúce výstavné aktivity nášho združenia :)


 

            Video - Hrad Hričov - Výškové práce

Začiatkom septembra 2020, prebiehali na Hričovskom hrade výškové práce pod vedením Aleša Hoferka zo Zlína. Na severnej stene v západnom paláci sa osádzali drevené trámy, ktoré voľakedy boli osadené tesne pod povrchom fasády. Do prázdnych otvorov sa vložili trámy a následne zamurovali. Video vytvoril Jaroslav Mitterpach.


  

            Stavebná fakulta, Žilinská univerzita v Žiline

Aj takto môže vyzeraž moderná geodézia. 3D model Hričovského hradu v podaní  Tomáša Cesneka, spracovaný s z mračna bodov získaného pomocou najnovších 3Dtechnológií. Čoskoro bude model vytlačený na 3D tlačiarni. Ďakujeme za výbornú spoluprácu.  

 


 

            Článok Považského múza v Žiline


 

            Apríl - máj 2020

V mesiaci apríl nás navštívila RTVS, v rámci čoho sa natočila reportáž o hrade Hričov pre reláciu Slovensko v obrazoch. Počas tohto mesiaca sme vynášali kameň z roklín pod hradom k plánovanému murárskemu zákroku na obvodovej hradbe stredného paláca, kde sme pripravovali aj lešenie. V budove mýtnice v Dolnom Hričove sme dali odobrať drevené vzorky z trámov a krovu, pre dendrochronologický výskum, ktorý nám môže priniesť nové datovania v rámci prestavby objektu a tak doplniť ďalšiu časť doposiaľ neznámej histórie.

V mesiaci máj sme sa zamerali najmä na konzerváciu objektu rožnej veže. Do hradu sme vynášali kamenné nárožia, triedili sme kameň, vynášali piesok, hasili vápno a stavali lešenie. Murársky zákrok bol vykonaný na chýbajúcom nároží objektu a prácu vykonal šikovný murár Miro Hladil s Jardom. Po dokončení druhej etapy obnovy nárožia bolo lešenie demontované a dostavené na severnú stenu zadného paláca a k obvodovej hradbe stredného paláca, kde sa začali realizovať ďalšie murárske práce. Počas mesiaca sa konštruoval aj nový navijak, pomocou ktorého budeme tento rok opäť používať lanovku. V obci Dolný Hričov sa počas stavebných prác našiel opracovaný kamenné stĺp, pravdepodobne časť podstavca z prícestnej sochy. Kameň sme dali premiestniť k budove mýtnice, kde ho plánujeme v budúcnosti vystaviť. V mýtnici sme objavili časť pôvodnej hlinenej podlahy a do konca roka tu budeme realizovať archeologický výskum.

 


 

            Január - marec 2020

Počas prvých troch mesiacov sme sa venovali skúmaniu objektu mýtnice v obci Dolný Hričov. V dvoch prízemných miestnostiach, ktoré máme momentálne prenajaté sme pokračovali v reštaurátorských prácach, ktoré realizuje šikovný reštaurátor Mgr. art. Peter Záhora. Odstraňovali sa nevhodné stavebné prvky z obdobia socialzmu, ako preklad deliaci miestnosť na dve časti, zárubňa a betónová podlaha. Práce boli pod dozorom statika a KPU Žilina. Počas prác boli objavené tri zamurované drevené trámy, ktoré budú podrobené dendrochronologickému skúmaniu.


 

            Reportáž v RTVS - Slovensko v obrazoch

Boli sme v Slovensko v obrazoch :) Pozrite si reportáž o hrade od 12:05


 

              Podporila nás KIA Motors Slovakia

Nadačný fond KIA v Nadácií Pontis nás podoril sumou 1000 EUR na lešenie. Ďakujeme :)


 

              Článok v Žilinskom večerníku


 

              Podporilo nás Ministerstvo kultúry

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podporilo naše aktivity doposiaľ najvyššou sumou 20 000 eur, za čo srdečne ďakujeme.


 

              Hričovský hrad v "Slovensko v obrazoch"

6.4. 2020 na hrade s RTVS pre Slovensko v obrazoch aj s historikom Tomášom Janurom.


 

              Dendrochronológia v mýtnici

6.4. 2020 boli odoberané dendrochronologické vzorky v mýtnici v Dolnom Hričove z pôvodných drevených konštrukcií. Výskum nám pomôže datovať jednotlivé stavebné fázy a doplní zatiaľ neznámu históriu objektu. Ďakujeme Mojmír Choma :)


 

              Obec Hričovské Podhradie informuje


 

              V mýtnici pokračuje výskum

Od roku 2018 sa venujeme aj obnove a reštaurátorským prácam v objekte mýtnice v Dolnom Hričove (dnešný kultúrny dom). Toto je aktuálna situácia v interiéry, kde prebieha reštaurátorský výskum omietok a odstraňovanie všetkých socialistických prestavieb. Naše aktivity máte možnosť podporiť 2% z daní :)


 

              Výsledky hlasovania Nadácie Tesco

Priatelia, náš hlasovací projekt za dočasné drevené schodisko v programe "Vy rozhodujete, my pomáhame" Nadácie Tesco, vyhral 3. miesto a získali sme podporu 300€. Ďakujeme a nezabúdajte na možnosť podporiť záchranu hradu a mýtnice aj formou 2% z daní :)


 

              Práce v mýtnici

Aj keď sa momentálne nepracuje na hrade, pracuje sa v mýtnici v Dolnom Hričove. 18.2. sme mali metodické stretnutie s pracovníkmi Krajského pamiatkového úradu Žilina a statikom. Riešili sme ďalšie kroky ktoré je potrebné vykonať k prinavráteniu priestorov do pôvodného stavu. V jednej z miestností aktuálne rozoberáme betónovú podlahu a čaká nás tu aj zaujímavý archeologický výskum. Nezabudnite že naše aktivity stále môžete podporiť 2% z daní.


 

              Článok Žilinského večerníka o mýtnici v Dolnom Hričove


 

              Darujte 2% z dane

Opäť máte možnosť podporiť naše práce na Hričovskom hrade, ale aj na Mýtnici v Dolnom Hričove 2% z dane. Budete potrebovať tieto tlačivá:

1) Vyhlásenie 

2) Potvrdenie od zamestnávetľa.

Ak ste SZČO bližšie info nájdete na http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/


 

Už od 20.1. máte možnosť hlasovať za dočasné drevené schody na hrade Hričov, čím sa zvýši bezpečnosť v strednom paláci pre nás všetkých  ďakujeme


 

              Tu si môžete prečítať článok o hrade z Plus 7 dní 


 

              Dušičkový výstup 2019

Dňa 2.11. 2019 sme zorganizovali 5. ročník nášho tradičného podujatia s názvom "Dušičkový výstup". Akcia sa začala o 17:00 v centre obce Hričovské Podhradie pred krčmou Pod hradom, kde sme pre návštevníkov hradu pripravili krátku prezentáciu o vykonaných prácach na hrade a folklórne vystúpenie našich kamarátok z Piešťan. Počasie nám v priebehu dňa moc neprialo, no nakoniec sa vyčasilo a akcia bola úspešná. Pre návštevníkov sme opäť zorganizovali bohatú tombolu, pripravili sme teplé nápoje, občerstvenie a hrad bol opäť raz v roku nasvietený. Predpokladáme, že na hrad prišlo cca 300 ľudí. Nálada bola výborná a celá akcia sa zaobišla bez úrazu, na čo dohliadali záchranári zo Slovenského Červeného kríža. Ďakujeme všetkým pomocníkom, vystupujúcim, obci Hričovské Podhradie a návštevníkom za skvelý deň a tešíme sa na ďalšiu akciu v roku 2020. 

Fotodokumentácia

 


 

              Október, November 2019

V mesiaci október boli murárske práce ukončené a práce boli zamerané predovšetkým na konzervovanie a reštaurovanie pôvodných renesančno-gotických omietok v prednom a zadnom paláci. V zadnom paláci boli v interiéry zakonzerované a vyčistené takmer všetky pôvodné omietky. Na východnej stene predného paláca boli konzervované a reštaurované dochované časti posledných ozdobných omietkových detailov, tzv. šambrán. Počas mesiaca sa triedil kameň a odstraňovala sa náletová vegetácia v predhradí. Mesiac november sa niesol v znamení ukončenia pracovnej sezóny. Na vytipovaných častiach korún murív sme vyskúšali penetračný náter, z dôvodu hľadania možností ako uchrániť koruny murív pred poveternostnými podmienkami. Areál hradu bol vyčistený od stavebného materálu, lešenárske podlážky uložené a archeologická sonda v strednom paláci zakrytá.


 

              September 2019

V mesiaci september sme v spolupráci so Žilinskou Univerzitou zameriavali geodetické body, ktoré budú slúžiť aj pri určovaní výškových rozdielov pri archeologických výskumoch. Murárske práce boli vykonávané na objekte rožnej veže, kde sme rozširovali južnú stenu. V zadnom paláci sme finišovali na zamurovaní obrovskej kaverny v severnej stene, ktorá ohrozovala stabilitu celého objektu. Kavernu sa podarilo v celom rozsahu zamurovať a z exteriérovej strany výpadku sme obnovili do torzálnej podoby oporný pilier, ktorý sa tu nachádzal. V priestore stredného paláca sme realizovali archeologickú sondu, kde sme obnovili časť obvodovej steny zaniknutého objektu a zatiaľ neznámu časť steny. V roku 2020 tu plánujeme realizovať rozsiahlejší archeologický výskum, ktorý by nám mohol objasniť existenciu tejto zatiaľ neznámej stavebnej etapy. V interiéry zadného paláca sa pokračovalo v reštaurovaní a konzervovaní pôvodných renesančno-gotických omietok. Naši kolegovia so Združenia na záchranu Starého hradu nám pomohli vynášať kameň zo strmých roklín pod hradom. Posledné murárske práce boli vykonané na škárovaní západného okna a na stabilizovaní koruny západnej steny zadného paláca.


 

 

 


 

              August 2019 - druhá polovica

Počas druhej polovici mesiaca august pokračovali murárske práce na zamurovaní rozsiahlej kaverny v severovýchodnom rohu zadného paláca, kde sa obnovoval aj zaniknutý oporný pilier do torzálnej podoby. Ďaľšie murárske práce boli zamerané na kompletnú konzerváciu západnej steny zadného paláca z exteriéru. Práce na lane zabezpečila šikovná partia pod vedením Aleša Hofereka z Moravy. Na objekte rožnej veže sa pokračovalo v rozširovaní južnej obvodovej priečky a vykonali sme aj konzerváciu klenby severného okna zadného paláca z exteriéru. Počas celého mesiaca sa aj neustále vynášal do hradu kameň, piesok a vápno. V závere mesiaca sme vykopali archeologickú sondu v priestore stredného paláca, kde sme objavili základ steny z doposiaľ neznámej stavebnej etapy hradu.


 

              August 2019 - prvá polovica

V prvej polovice mesiaca august pokračovali murárske práce prevažne v severovýchodnom rohu zadného paláca, kde sa nachádzala rozsiahla kaverna, ktorá ohrozovala statiku celého objektu. V mieste kaverny sa nachádzal z exteriérovej strany oporný pilier, ktorý sme sa po konzultácií s KPU Žilina a metodičkou rozhodli vymurovať do torzálnej podoby. Nový murársky zákrok sme začali sme začali realizovať na južnej stene rožnej veže, kde sme začali rozširovať obvodovú priečku. Pod južnou stenou zadného paláca sa začal realizovať archeologický prieskum, z dôvodu plánovaného zamurovania kaverny.


 

              Júl 2019

V mesiaci júl sme pokračovali v kopaní archeologickej sondy v severovýchodnom rohu zadného paláca v mieste rozsiahlej kaverny, ktorú sme následne začali zamurovávať. V mieste kaverny sa nachádzal aj oporný pilier, ktorý sme sa po konzultácii s KPU rozhodli vymurovať do torzálneho stavu. Na hrad nám prišla pomôcť aj partia horolezcov z Moravy pod vedením Aleša Hofereka, ktorá sa venovala kompletnej konzervácii západnej steny zadného paláca z exteriéru. V týchto miestach je takmer nemožná stavba lešenia a práce museli byť vykonané na lanách, pomocou horolezeckej techniky. Taktiež sa obnovovala poškodená klenba západného okna zadného paláca z exteriéru. Dňa 20.7. sme sa zúčastnili skvelej akcie Fazuľovice v Dolnom Hričove, kde sme predávali naše hradné suveníry. V závere mesiaca sme pokračovali v čistení mýtnice v Dolnom Hričove od sutiny, keďže tam neustále realizujeme reštaurátorský výskum pôvodných omietok.


 

              Jún 2019 druhá polovica mesiaca a Stredoveký deň

Počas druhej polovice mesiaca jún sme pokračovali v škárovaní západnej steny zadného paláca a v konzervácii koruny v jeho severozápadnom rohu. V severovýchodnom rohu zadného paláca sme začali začisťovať priestor v rozsiahlej kaverne, ktorá ohrozuje severnú stenu zadného paláca. Bola tu vykopaná archeologická sonda v snahe nájsť skalné podložie pod kavernou. Dňa 17.6. sme opäť v spolupráci so ZŠ Dolný Hričov zorganizovali spoločnú akciu Stredoveký deň, v rámci čoho sme žiakom na škole pripravili prezentáciu s názvom Život na hradoch a následne sme sa presunuli na hrad, kde sme mali pre žiakov pripravené rôzne pracovné aktivity. Žiaci nosili a triedili kameň, odstraňovali náletovú vegetáciu a natierali schodisko.

 


 

              Jún 2019 prvá polovica mesiaca a Naše Mesto

V prvej polovici mesiaca jún sme sa venovali konzervácii koruny zadného paláca v severozápadnom rohu a škárovaniu západnej steny zadného paláca. Voda Temaqua nám podarovala 40 balení vôd balených po 6 ks, za čo srdečne ďakujeme. Dňa 5.6. sme sa zúčastnili na medzinárodnej konferencii na hrade Budatín s názvom : FORTIFIKÁCIE NA SLOVENSKO-MORAVSKOM POHRANIČÍ, kde sme prednášali príspevok s názvom : Stavebný vývoj hradu Hričov. Príspevok bude publikovaný aj vo Vlastivednom zborníku Považia. Počas dní 7.6. a 8.6. sa na hrade konal projekt s názvom Naše Mesto, do ktorého sa každoročne zapájame. Počas týchto dvoch dní sa dobrovoľníci zapojili do rôznych pracovných aktivít. Na hrade sa natieralo drevené schodisko, brúsili sa a lakovali tabule náučného chodníka, odstraňovala sa vegetácia v areály hradu, opravovala sa plošina pod náraďovňou a vynášal sa kameň. Dňa 8.6. sme našli pod hradom rozsiahle výkopy po detektoristoch. V miestach výkopov sa našlo množstvo keramiky. Naše združenie podalo trestné oznámenie na neznámeho páchateľa z dôvodu vykrádania archeologickej lokality.


 

               Hričovská skalná ihla

Konečne sa nám podarilo vybaviť označenie tejto prírodnej pamiatky :) po ceste k nej ešte budú osadené dva smerníky..


 

               Článok

V Žilinskom Večerníku vyšiel nový článok o hrade "Na hrade Hričov chýba pracovná sila"


 

               Kniha "Zachráňme hrady"

Máme dotlač tejto unikátnej publikácie o záchrane našich hradov. Samozrejme Hričov nechýba. Máme ešte 50 kusov, ktoré ponúkame počas dní, keď sme na hrade :)


 

               Temaqua podporuje hrady

Ďakujeme vode "temaqua" za darovanie 40 balení vôd po 6 fliaš :)


 

               Konferencia Fortifikácie na Slovensko-Moravskom pohraničí 2019

Považské múzeum v Žiline organizovalo takúto peknú konferenciu v Budatínskom zámku, v rámci ktorej sme mali príspevok o prácach na Hričovskom hrade.


 

               Január - Máj 2019

V mesiacoch január – máj sme sa venovali údržbe hradného areálu, odpratávaniu snehu a triedeniu kameňa. V apríli sme zahasili prvú várku vápna a v máji sme začisťovali popraskanú skalu v severozápadnom rohu zadného paláca. Úspechom mesiaca máj bolo označenie Hričovskej skalnej ihly umiestnením informačnej tabule v obci Hričovské Podhradie. Tabulu sme osadili v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom. Ďalším úspechom bolo nájdenie novej jaskyne neďaleko od hradu.


     

               Grant

S radosťou oznamujeme, že náš projekt - "Dajme mýtnici kultúrne využitie" v grantovom programe spoločnosti Tesco "Vy rozhodujete, my pomáhame". vyhral 1. miesto vo verejnom hlasovaní, čím sme získali 1300 eur. Srdečne ďakujeme za vaše hlasy :)


 

               2%

Aj tento rok sa Združenie priateľov Hričovského hradu uchádza o 2%. Môžete tak podporiť záchranné práce a kultúrne aktivity na Hričovskom hrade. Pre darovanie 2% budete potrebovať potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa2perc.-Vyhlasenie-2019-ZPHH-editovateľné.pdf

Za príspevky srdečne ďakujeme...


 

               Január

Prvé naše tohtoročné aktivity prebiehajú v budove mýtnice v Dolnom Hričove. Postupne sa nám ukazujú renesančné omietky, ktoré čaká ešte konzervovanie. Nezabudnite, že naše aktivity môžete podporiť 2% z daní. Formuláre zverejníme už čoskoro.