V Novinách Žilinec vyšiel nový článok o Hričovskom hrade


 

               Stredoveký deň s deťmi ZŠ Dolný Hričov 2017

2.8. sa konal druhý ročník akcie Stredoveký deň, ktorý pripravujeme pre deti zo ZŠ Dolný Hričov. V škole sme deťom pripravili dve prezentácie o hradoch a taktiež kvíz. Za odmenu dostali horalku, pohľadnicu a kto mal všetky odpovede správne aj magnetku. Následne sme spoločne šli na hrad, kde sme deťom pripravili aktivity, ako strihanie kríkov, natieranie schodiska a rúbanie dreva na oheň. Na záver sme si opekali a deti nám pritom zahrali pripravenú scénku o tom ako Podmanický obsadili hrad. Viac v našej galérií.


 

               Naše Mesto 2017

Aj v roku 2017 sme sa opäť zapojili do projektu nadácie Pontis - "Naše Mesto", v rámci čoho sa mohli rôzny firemný zamestnanci nahlásiť na aktivity na hrade Hričov, ktoré sa konali počas dní 9 a 10.6. Počas prvého dňa v piatok bolo na hrade 10 zamestnancov z Kie a z našich radov sme boli štyria koordinátori. Celkový počet ľudí v piatok na hrade bol 14. Mali sme pre zamestnancov pripravené 3 pracovné aktivity. Jedna partia dobrovoľníkov odstraňovala náletovú vegetáciu na prístupovej ceste k hradu. Cesta bola značne zarastená kríkmi a tak hlinená cesta bola neustále mokrá a nemohla preschnúť. Po dažďoch je cesta v takom zlom stave, že sa autom nevieme na hrad dostať. Z tohto dôvodu bola cesta prerezaná a presvetlená, čo zabezpečí jej lepšie schnutie. Druhá partia ľudí sa venovala natieraniu dreveného schodiska, ktoré sme postavili na jeseň minulého roku. Schodisko je z borovicového dreva a vedie od priestoru rožnej veže do predného paláca. Je tvorené dvoma schodiskovými časťami a dvoma podestami. Počas tohto dňa sme s treťou partiou postavili pri hrade drevenú latrínu pod objektom rožnej veže. Najprv bolo potrebné prispôsobiť jej umiestneniu terén, vymyslieť podstavec až nakoniec prebehlo samotné montovanie jednotlivých častí latríny. Piatková akcia prebehla úspešne, urobil sa veľký kus práce a dobrovoľníci, ako aj členovia združenia mali veľkú radosť z dobre odvedenej práce.

Počas sobotňajšieho dňa sme mali na hrade 4 dobrovoľníkov a troch koordinátorov. Pokračovalo sa v natieraní dreveného schodiska, taktiež sa natierala latrína a upravoval sa terén v jej blízkosti. Neskôr nás na hrade zastihol dážď a práce boli ukončené. Z nadácie Pontis sme na túto akciu dostali 400€. Peniaze boli použité na kúpu latríny, špeciálnych náterov, rôzneho pracovného náradia a ochranných pomôcok. Fotodokumentácia.


 

               Článok v Žilinskom Večerníku

Tento týždeň ste si mohli prečítať v Žilinskom Večerníku o fungovaní Združenia priateľov Hričovského hradu.


 

               Apríl, prvá polovica júna 2017

V mesiaci apríl sme zakúpili a doviezli kameň z Dolného Hričova do Hričovského Podhradia. V mesiaci jún sme okrem projektu "Naše mesto" na hrade pripravovali prístup k latríne, vynášal sa kameň do hradu a natierala sa nová latrína. Murárske práce prebiehali na rožnej veži, kde sa opravovala podlaha. Šparovala sa severná stena rožnej veže, na ktorej sa následne premurovala koruna a pokračovalo sa aj v konzervácií západného múru veže. V zadnom paláci sme začali so stavbou lešenia k plánovaným zásahom na oknách objektu. Pripájame fotogalériu.


 

               Druhá polovica júna 2017

Počas druhej polovice júna sme pokračovali v konzervácií západnej priečky rožnej veže a v nadmurovaní jej východnej steny. V zadnom paláci sme pokračovali v nadstavbe lešania a následne sme spustilli konzervačné zásahy na severnom a západnom okne objektu. Okná sú značne poškodené a hrozil ich zánik. Pôvodne mali obe okná bočné sedílie a tehlové špalety. V neskoršom období boli sedílie zamurované a okná zväčšené. V severnom okne sme najprv vymurovali bočné sedílie, doplnili do líca muriva chýbajúce dosky a následne boli sedílie zamurované. Podobne sme postupovali aj v západnom okne. V sobotu 24.6. sme zorganizovali prvú dobrovoľnícku sobotu v tomto roku, kedy sa na hrad vynášal kameň, piesok, natieralo sa schodisko, odkopávala sa suť pod rožnou vežou, šparovalo sa murivo rožnej veže a ľudovým vzorom z Vajnor bola vyzdobená naša nová latrína. V západnom okne boli niektoré praskliny v murive vypĺňané chemickou kotvou. Počas tohto mesiaca nás na hrade navštívil Krajský Pamiatkový Ústav, naša pani metodička a statik, s ktorými sme preberali problematiku prasklín zadného paláca. Fotogaléria.


 

               Smerové tabule

Podarilo sa nám v spolupráci so ŽSK vybaviť značenie hradu :) budúci rok už na hlavnej ceste budú asi aj veľké tabule s obrázkom hradu...


 


 

               Júl 2017

Počas mesiaca júl sme na hrade pokračovali v konzervácií severného a západného okna zadného paláca. V severnom okne sa muroval veľký výpadok muriva v deštruovanom okne, v ktorom sa nachádza aj parapet a sedílie staršieho zamurovaného okna. V západnom okne sa domuroval vypadnutý parapet okna a začali sa murovať menšie výpadky a praskliny v okolí okna, ktoré boli vyplnené aj chemickou kotvou. 7.7. 2017 sme si pripomenuli a oslávili siedme výročie nášho združenia menšou tortou a posedením v meste. V prednom paláci sme osadili trvalú pokladničku, tak dúfame že budete štedrí a podporíte záchranu hradu. Naši zamestnanci celý mesiac poctivo vynášali chýbajúci kameň do hradu. Záver mesiaca tvoril úspech v propagácií a značení hradu Hričov. V spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom sme osadili dva cestné smerníky označujúce Hričovský hrad.. V budúcnosti budú na hlavnú cestu osadené aj veľké tabule s obrázkom hradu. Fotodokumentácia z mesiaca júl.


 

               Noc hradných zrúcanín 2017

Piatok 18.8. sme sa po druhýkrát zapojili do celoslovenskej akcie "Noc hradných zrúcanín". Začiatok akcie bol o 19:30 a hrad sme opustili tesne pred polnocou. O program sa postarala skupina Bella Tores, ktorá predviedla ukážky šermu a ohnivú šou. Po predstavení sa konal spoločný výstup na hrad po náučnom chodníku a na hrade si mohli dať návštevníci občerstvenie vo forme jednohubiek a domácich limonád. Taktiež bola možnosť zakúpiť si naše hradné suveníry a podporiť tak záchranu hradu. Počasie nám prialo a akcie sa zúčastnili cca do 200 ľudí... Pripájame fotogalériu :)


 

               August 2017

V mesiaci august sme pokračovali v murovaní západného a severného okna zadného paláca. V západnom okne boli zamurované kaverny a praskliny v blízkosti okna a v severnom okne sa pokračovalo v murovaní parapetu okna. Severná stena bola poškodená pozdĺžnou ryhou v murive, čo bol pozostatok po zaniknutom poschodí, kde v murive boli zapustené drevené stropné trámy. Do tejto ryhy sme vložili a zamurovali 5 dubových trámov, ktoré naznačujú úroveň podlažia. Tento zákrok napomohol k zlepšeniu stability celej severnej steny zadného paláca. Po vymurovaní okenných parapetov boli do obnovovaných okien vyrobené a vložené drevené ramenáty, pre následnú obnovu klenbových záklenkov. Ďalšie murárske práce boli vykonané na západnej stene predného paláca, kde bola konzervovaná poškodená koruna veže. Počas mesiaca naši zamestnanci neustále vynášali na hrad potrebný kameň a piesok. Dňa 10.8. bola vykonaná obhliadka poškodeného brala pod zadným palácom geológom, v rámci čoho boli dohodnuté možné kroky pre stabilizáciu. Počasie nám celý mesiac prialo a zakúpili sme aj ďalšiu várku stavebného lešenia. Fotodokumentácia.


 

               September 2017

V mesiaci september sme spolu so skautmi z 25 zboru Vodopád zorganizovali dve víkendové akcie. Prvá akcia sa konala 2.9. a zúčastnilo sa nás osem dobrovoľníkov. Pripravila sa plošina pred prvou bránou na odkladanie kameňa, čistil sa areál hradu a strihala sa náletová vegetácia. Druhá spoločná brigáda sa konala 30.9. a zúčastnilo sa deväť dobrovoľníkov. Natieralo sa schodisko, prenášal sa kameň do priestoru rožnej veže a opravovala sa prístupová cesta na hrad. Počas tohto mesiaca nám prišla do obce zásielka trassových murovacích mált. 

Pokračovanie murárskych prác aj naďalej prebiehalo v zadnom paláci, kde sa obnovovali klenby severného a západného okna a začala sa aj konzervácia poškodených korún nad oknami. A vy si môžete pozrieť ako to vyzeralo.


 

               Pozvánka na Dušičkový výstup 2017

Aj tento rok pre vás pripravujeme tretí ročník našej akcie s názvom Dušičkový výstup. Aj tento rok pre vás pripravujeme tombolu so zaujímavými cenami a v prípade priaznivého počasia bude prvý krát tohto roku nasvietený hrad :)


 

               Október 2017

Na začiatku októbra sme robili dokončovacie murárske práce. Murovali sa posledné kamene na korune zadného paláca, v juhovýchodnom nároží rožnej veže sme postavili lešenie a špárovaním sa čiastočne zastabilizovalo značne poškodené nárožie objektu. V závere murárskych prác bol ešte prešparovaný posledný zachovaný zbytok muriva brány do predného paláca. Naši zamestnanci natierali pred zimou schodisko, vozík, informačné tabule a pokračovali vo vynášaní kameňa do hradu. Po ukončení murárskej sezóny sme odštartovali archeologický výskum v rohu prvého poschodia predného paláca, kde sa našiel aj posledný fragment maltovanej podlahy, ktorý by sme chceli jar zakonzervovať, vybrať a odložiť do budúcej pripravovanej expozície hradu. Po dokončení archeologického výskumu v tejto časti sme spustili archeológiu v priestoroch prvej brány. Fotogaléria.


 

               Dušičkový výstup 2017

Po tretí krát sme zorganizovali v počte 5 dobrovoľníkov akciu Dušičkový výstup na hrad Hričov. Počasie nám aj do tretice prialo a na hrad prišlo cez 300 ľudí. Akciu sme začali o 18:00 pred krčmou Lipa, kde bola krátka prednáška k hradu Hričov a predaj tombolových lístkov. Následne sme sa spoločne vybrali po tme zdolať Hričovský hrad a dať si na hrade nejaké to teplé občerstvenie, ako varené vínko a teplý čaj. Návštevníci mali možnosť zakúpiť si aj nejaké tie suveníry do zbierky a cca o 20:00 sme začali losovať tombolu. Tento rok sme mali pre Vás pripravených 40 pekných cien, tak dúfame že dary potešili a srdečne ďakujeme všetkým darcom za podporu. Prvý krát sme na hrade rozdávali magnetky vyrobené pre túto akciu, ktoré nám podaroval pán Rastislav Ivanka. Fotogaléria.


 

               November 2017

Počas mesiaca november sme sa zamerali na archeologický výskum prvej brány. Priestor sme vyčistili od náletov a postupne sme odkopávali suť na skalné podložie, kde sme našli množstvo zaujímavých zásekov. Počas výskumu sa nám nepodarilo nájsť žiadny náznak po možnej murovanej konštrukcii prvej brány. Aj z dôvodu veľkého nálezu klincov môžeme predpokladať, že priestor v okolí prvej brány tvorili rôzne drevené konštrukcie. Výskum sme zamerali aj na priestor nad prvou bránou, kde sme našli tri veľké záseky po trámových konštrukciách. Na záver mesiaca nám prišli pieskovcové kamenné kvádre - nárožia, ktoré budú v budúcnosti osadené do rožnej veže. Pozrite si našu fotogalériu.