Článok v obecných novinách Dolného Hričova

Ak chcete vedieť niečo viac o našej práci v mýtnici v Dolnom Hričove, prečítajte si nový článok z obecných novín smile

Nezabúdajte, že aj aktivity na záchranu mýtnice a vytvorenie expozičných priestorov môžete podporiť 2% z daní.

  


 

            Článok Žilinskej diecézy

Máme tu nový článok o našich aktivitách v mýtnici v Dolnom Hričove, vydaný v Žilinskej diecéze. Želáme príjemné čítanie smile

  


 

            Článok o grantovom programe Tesca

Nový článok o tom ako nás podporilo v roku 2020 Tesco cez grantový program "Vy rozhodujete, my pomáhame", v rámci čoho vzniklo nové schodisko na hrade


 

            Ďakujeme za hlasy

Srdečne ďakujeme za všetky hlasy, ktoré nám priniesli pekné 2. miesto. Získané peniaze použijeme na opravu pôvodných okien budovy starej školy v obci Hričovské Podhradie, kde plánujeme vytvoriť expozičné priestory smile


 

            Článok v Dobronovinách

O pripravovaných brigádach v spolupráci s so Sekciou pre mládež ŽSK na hrade sa môžete dočítať v Dobronovinách 3/2021

 


 

            Záchrana súľovského hradu

Na známosť sa dáva, že sa ďalší hrad dočkal svojej záchrany. 26. mája malo naše združenie : Združenie priateľov Hričovského hradu spoločné stretnutie s pracovníkmi Krajského pamiatkového úradu Žilina (KPÚ), s členmi Semerovského lesného pozemkové spoločenstva a členmi miestneho združenia Pod skalami na hrade Súľov, kde sme dohadovali podrobnosti ohľadom postupnej záchrany hradu. Stretnutie zároveň slúžilo ako Vstupná komisia KPÚ k spusteniu prác. V nasledujúcich dňoch bude podaná žiadosť na realizáciu dohodnutých prác pre KPÚ a po vydaní rozhodnutia začneme realizovať prvé práce.
Záchrana hradu bude prebiehať formou minimalizmu. Cieľom bude vykonať niekoľko malých nevyhnutných zákrokov, ktoré napomôžu k zlepšeniu stability dochovaných zvyškov murív. Každý rok vykonáme približne 3 brigády, počas ktorých sa na hrad vynesie potrebné množstvo malty a po ukončení prác bude náradie odpratané. Účasť na príležitostných brigádach prisľúbilo viacero hradárov z rôznych združení na Slovensku. Tento rok je naším cieľom vykonať 3 brigády. Prvá brigáda bude zameraná na zber kameňa a následné dve brigády budú zamerané na stabilizáciu poškodených klenieb a parapetu okna.


 

            Máj 2021 fotogaléria

Prvé práce na hrade v roku 2021 začali už v mesiaci apríl, kedy sme hasili vápno, vynášali do hradu piesok, vodu, kameň a vápno.

V mesiaci máj sme osadili kovovú smerovú tabuľu do trasy náučného chodníka pod hradom. Z obce Divina sme získali od nášho člena plnú tatrovku pieskovcového kameňa. Murárske práce boli počas celého mesiaca zamerané prevažne na dokončenie obnovy nárožia rožnej veže. Do nárožia boli osadené aj nárožné kamene, ktoré sme získali darom z obce Súľov, zo staršej stavby, ktorá sa nachádzala v blízkosti kaštieľa. Ďalšie murárske práce boli začaté na konzervácii koruny južnej steny zadného paláca. Koruna bola začistená, čiastočne rozobratá a narezané boli drevá, ktoré boli vkladané a zamurované do pôvodných trámových lôžok. Počas mesiaca máj sme v spolupráci s Považským múzeom v Žiline a Slovenským národným múzeom v Martine spustili historicky prvý archeologický výskum v mýtniciv Dolnom Hričove. Výskum sa realizoval v jednej z prízemných miestností, kde sa počas mesiaca odstraňoval sutinový zával do úrovne pôvodnej maltovanej podlahy. Na dne sa našli aj fragmenty pôvodnej doskovej podlahy.


 

            Článok o Súľovskom hrade

21.6. nám vyšiel článok o hrade Súľov v MY Žilinské noviny


 

            Jún 2021 fotogaléria

Dňa 11. a 12.6. sa na hrade konal už tradičný projekt Naše mesto, ktorý organizuje Nadácia Pontis. Počas projektu sa do prác na hrade zapojilo množstvo firemných dobrovoľníkov, ktorý počas dvoch dní brúsili a lakovali tabule náučného chodníka, odstraňovali náletovú vegetáciu a upravovali trasu náučného chodníka pomocou provizórnych schodov a úpravy terénu. Počas mesiaca sa konala spoločná brigáda aj so Sekciou pre mládež ŽSK, kedy sa čistili a natierali dve drevené schodiská na hrade. Murárske práce boli zamerané na nadmurovanie južnej obvodovej steny objektu rožnej veže a na konzerváciu koruny južnej steny zadného paláca, do ktorej sa osádzali trámy, ktoré naznačujú úroveň stropu. Z obce Divina nám boli dovezené pod hrad dve vlečky pieskovcového kameňa. Okrem hradu Hričov sme sa zamerali aj na archeologický výskum mýtnice v obci Dolný Hričov. Výskum bol vykonaný v spolupráci s Považským múzeom a Slovenským národným múzeom v Martine. Počas tohto mesiaca bola v interiéry jednej z prízemných miestností vykopaná archeologická sonda, ktorá odkryla pod pôvodnou podlahou kolové jamy po staršej stavbe a v základoch objektu sa našli murivá zo staršej stavebnej etapy.


 

            Rok dobrovoľníctva

Naše združenie sa tento rok zapojilo v Žilinskom kraji do Roku dobrovoľníctva. Ide o podporu dobrovoľníkov, dobrovoľných organizácií a zvyšovania povedomia o možnostiach dobrovoľníctva v kraji. V sobotu 10.7. sme sa zúčastnili spoločného stretnutia v priestoroch kaštieľa v Liptovskom Hrádku, pozreli sme si jeho priestory a blízke okolie. Ďakujeme Sekcii pre mládež a Žilinskému dobrovoľníckemu centru za spoluprácu a príjemne strávený čas.


 

            Júl 2021 fotogaléria

V mesiaci júl sme pokračovali v archeologickom výskume v mýtnici. Počas výskumu sa vykopali dve sondy. Jedna sonda bola umiestnená na rohu budovy v exteriéry, kde ešte v 50. rokoch stála vežička. Z veže sa našiel len nepatrný fragment základu, no bolo objavené doposiaľ neznáme masívnejšie murivo v základoch stavby. V interiéry bola sonda vyhĺbená v mieste, kde sa predpokladal vstup do zaniknutej veže. Sonda odhalila kolové jamy pod podlahou a dva typy rôznych murív v základoch stavby. Vo výskumoch sa bude pokračovať aj v roku 2022. Murárske práce pokračovali na konzervácii južnej steny zadného paláca. Konzervovala sa koruna, škárovalo sa murivo a do stropnej drážky v interiéry aj exteriéry boli zamurované nové trámy, ktoré boli vložené do pôvodných odtlačkov. Počas mesiaca sme spoločne oslávili 11. výročie združenia a zúčastnili sme sa aj spoločnej konferencie Sekcie pre mládež a Žilinského dobrovoľníckeho centra na hrade v Liptovskom Hrádku.


 

            Statický prieskum hradu Súľov

10. augusta sa uskutočnilo stretnutie so statikom Vladimírom Kohútom, pracovníkmi KPÚ Žilina a Združením priateľov Hričovského hradu. Cieľom stretnutia bol statický prieskum hradu Súľov. Čoskoro sa uskutoční historicky prvý konzervačný zákrok na Súľovskom hrade smile


 

            Pracovné stretnutie s Krajským pamiatkovým ústavom

Dňa 6.8. sa uskutočnilo pracovné stretnutie ohľadne ďalších pripravovaných sanačných zásahov na hrade za účasti výskumníčky Mgr. Kristíny Zvedelovej PhDr., Združenia priateľov Hričovského hradu a KPÚ Žilina


  

            August 2021 fotogaléria

V mesiaci august pokračovali murárske práce prevažne v zadnom paláci. Škárovala sa severná a západná stena v interiéry. Na južnej stene bola obnovovaná rozpadnutá koruna, na ktorej bola obnovená špaleta zaniknutého vstupu a do trámových káps boli v interiéry aj exteriéry zamurované nové trámy. V prvom nadzemnom poschodí západnej steny bola zreštaurovaná stropná rímsa, do ktorej boli osadené dosky a obnovené stropné kapsy. Ďalšie murárske práce pokračovali na nadmurovaní obvodovej steny stredného paláca a južnej steny rožnej veže. V rámci spolupráce so Sekciou pre mládež ŽSK sa naši členovia zúčastnili kurzu prvej pomoci. V mesiaci august sa nám podarilo rozbehnúť plánovanú záchranu hradu Súľov. Bolo zorganizované stretnutie so zamestnancami KPÚ Žilina a statikom. Predmetom stretnutia bolo zhodnotenie celkového stavu hradu a vytypovanie prvých murárskych zákrokov. V závere mesiaca dala obec Hričovské Podhradie vymeniť strešnú krytinu na budove starej školy, ktorú sme získali so 50% spoluvlastníctva a v ktorej plánujeme vytvoriť expozičné priestory.


  

 

            Dostali sme darom stan

Milí priatelia hradu Hričov, 

veríme, že sa s vami budeme stále stretávať v dobrej nálade nielen pri návšteve hradu alebo na hradnej brigáde, ale aj na rôznych podujatiach, kde môžete podporiť našu činnosť. 

Veríme, že sa opäť uvidíme na Dušičkovom výstupe na hrad, na Noci hradných zrúcanín v Hričovskom Podhradí alebo na Dolnohričovských majstrovstvách vo varení Fazuľovice či Bačovských pastoráloch v Dolnom Hričove

Vďaka daru od spoločnosti Expodom budeme teraz mať k dispozícii rýchlo rozkladací nožnicový stan, takže nás neodradí slnko ani dážď.

 Stan plánujeme využiť aj pri archeologickom prieskume exteriéru Mýtnice v Dolnom Hričove, jednak ako tienidlo pred slnkom, ale tiež aj na ochranu pred dažďom. Stan nám poslúži aj ako dočasný a rýchlo zložiteľný prístrešok pri záchranných prácach na Hričovskom a Súľovskom hrade.

Ďakujeme spoločnosti Expodom za ich dar a tešíme sa na stretnutie so všetkými priaznivcami.


 

            Z diania v mýtnici

Považské múzeum 17. augusta

Pred časom sme vás informovali o prebiehajúcom archeologickom výskume v Dolnom Hričove v interiéri a exteriéri budovy kaštieľa, nazývaného tiež mýtnica.
Tohtoročná sezóna archeologického výskumu v spolupráci so Slovenským národným múzeom bola minulý mesiac ukončená. V interiéri mýtnice sa nám podarilo preskúmať základové murivá a dostať sa na úroveň terénu pred vznikom stavby. Odhalili sme kolovú konštrukciu objektu bližšie neznámej funkcie a množstvo zaujímavej keramiky neskorostredovekého pôvodu.
V exteriéri sme sa sústredili na severovýchodné nárožie, kde sme chceli preskúmať a overiť priebeh nárožnej veže rozobratej v 50. rokoch 20. stor. Ukázalo sa, že veža bola takmer celá rozobratá až po základy, no prekvapil nález ďalších murív. Jedno zrejme súvisí s pôvodným vzhľadom budovy zo 16. stor., ďalšie azda dokumentuje starší objekt stojaci na tomto mieste pred vybudovaním kaštieľa/mýtnice.
Ako sa to často stáva, na konci výskumu sme mali viac otázok než na začiatku a odpovedí iba málo. Preto chceme v tomto výskume v spolupráci so Združením priateľov Hričovského hradu a obcou Dolný Hričov pokračovať aj na budúci rok. Zároveň týmto vyjadrujeme poďakovanie za spoluprácu a tešíme sa na ďalšiu sezónu.??

 

 

            Podcast Dobrovoľníctvo nás spája

Tu si môžete vypočuť podcast Roka dobrovoľníctva, do ktorého sme sa zapojili s naším združením ? dozviete sa tu niečo o hrade Hričov a Súľov


 

            Nepoznané Slovensko: Horné Považie

Pozrite si hrad v reportáži TA3 smile


 

            Dianie na hrade Hričov - video

Ďakujeme Jaroslavovy Miterrpachovi zo Združenia na záchranu Lietavského hradu za pekné video smile


 

          Článok v Žilinskom Večerníku

O dianí na Hričovskom hrade, ale aj hrade Súľov...


 

            Článok v Dobronovinách

Článok Žilinského samosprávneho kraja v Dobronovinách na strane 6.


 

            1. brigáda na hrade Súľov

Dňa 21.9. 2021 sa udiala pre hrad Súľov veľká vec. Zorganizovali sme pod vedením Združenia priateľov Hričovského hradu historicky prvú murársku brigádu a spustili sme tak nový príbeh postupnej záchrany ďalšej NKP. Počas dňa sa nám podarilo zastabilizovať dva fragmenty klenieb v hornom hrade, ktoré držali už len silou vôle, vyškárovať časť poškodenej klenby okna a doplniť časť muriva pod špaletou ďalšieho okna na dolnom hrade. Veľká vďaka patrí všetkým členom Združenia priateľov Hričovského hradu, ktorí sa brigády zúčastnili, starostovi obce Súľov za vyvezenie nás a náradia traktorom na lúku pod hradom a zapožičanie rebríka. Nebyť tejto pomoci, tak by sme v tento deň maximálne len vyniesli náradie a na viac by sme sa nezmohli laughing. Taktiež ďakujeme členom miestneho OZ Pod skalami za podporu, členom lesného pozemkového spoločenstva Semerovského Súľov za súčinnosť a ochotu pri záchrane, dobrovoľníkovi zo Súľova Marekovi za pomoc pri vynášaní, Janke Chobotovej z hradu Lietava za občerstvenie a pomoc pri čistení muriva a Penziónu Na kopečku za skvelú večeru pre dobrovoľníkov. V tento deň sme na hrade minuli 150 kg murovacej malty a 40 litrov vody.

Všetky práce vykonávame dobrovoľne a ďalšiu záchranu hradu môžete podporiť tu :

SK88 8330 0000 0029 0109 7013 do poznámky ak môžete uveďte hrad Súľov. Ďakujeme smile


 

            2. brigáda na hrade Súľov

Na prelome septembra a októbra zorganizovalo Združenie priateľov Hričovského hradu druhú murovaciu brigádu na hrade Súľov. Dňa 30.9. vyviezli a vyniesli na hrad 150 kg murovacej malty dobrovoľní hasiči z Hradnej. Na druhý deň 1.10. nás vyviezol traktorom starosta obce Súľov na lúčku pod hradom. Odtiaľ sme ručne na hrad vyniesli náradie, tri rebríky a vodu. Murovacie práce boli zamerané na konzerváciu dvoch fragmentov klenieb v hornom paláci, okennej klenby v priestore dolného hradu a rozpadnuté murivo pod parapetom okna na dolnom hrade. Počas brigády sme konzultovali priamo na hrade s ochranármi odstraňovanie náletovej vegetácie a tak došlo aj na strihanie kríkov. Po brigáde nám pripravili členovia miestneho združenia Pod skalami spoločnú opekačku. Veľká vďaka patrí všetkým členom Združenia priateľov Hričovského hradu, ktorí sa brigády zúčastnili, starostovi obce Súľov za vyvezenie nás a náradia traktorom na lúku pod hradom, dobrovoľnému hasičskému zboru z Hradnej za vynesenie murovacej malty, členom miestneho OZ Pod skalami za podporu a zorganizovanie spoločnej opekačky, členom lesného pozemkového spoločenstva Semerovského Súľov za súčinnosť a ochotu pri záchrane a dobrovoľníkom zo Súľova Marekovi a Danielovi. Počas tejto brigády sme minuli 150 kg murovacej malty a približne 80 l vody.


  

            September 2021 fotogaléria

Počas mesiaca september sme sa venovali prevažne konzervácii zadného paláca. Obnovovali sme stropné rímsy na severnej a západnej stene, obnovovali sa stropné kapsy na južnej stene a za pomoci horolezcov sa konzervovala koruna južnej a západnej steny zadného paláca. Murárske práce sme vykonávali aj na obvodovej stene stredného paláca. Počas mesiaca sme odstraňovali aj náletovú vegetáciu, hasili vápno a opäť sme získali darom tatru kameňa. Jedným z najväčších úspechov združenia bolo v tomto mesiaci spustenie murárskych prác na hrade Súľov. Počas mesiaca sme vykonali dve murárske brigády. Veľká vďaka patrí všetkým členom Združenia priateľov Hričovského hradu, ktorí sa brigády zúčastnili, starostovi obce Súľov za vyvezenie nás a náradia traktorom na lúku pod hradom a zapožičanie rebríka, členom miestneho OZ Pod skalami za pomoc a finančnú podporu, členom lesného pozemkového spoločenstva Semerovského Súľov za súčinnosť a ochotu pri záchrane, dobrovoľníkovi zo Súľova Marekovi za pomoc pri vynášaní, Janke Chobotovej z hradu Lietava za občerstvenie a pomoc pri čistení muriva a Penziónu Na kopečku za skvelú večeru pre dobrovoľníkov a dobrovoľnému hasičskému zboru z Hradnej za vynesenie murovacej malty. Počas dvoch brigád sme sa zamerali na konzerváciu dvoch fragmentov klenieb a doplnenie muriva v hornom hrade, konzerváciu okennej klenby a nadmurovanie parapetu v hospodárskej budove dolného hradu.


 

            Október 2021 fotogaléria

V mesiaci október boli práce zamerané na ukončenie murárskej sezóny, v rámci čoho sa dokončovali posledné detaily. V zadnom paláci sa dokončila obnova stropnej rímsy prvého nadzemného podlažia na severnej a západnej stene. Škárovacie práce boli dokončované v interiéry zadného paláca na západnej stene a exteriéry južnej steny. Na južnej stene boli osadené a zamurované posledné kusy stropných trámov, čím bola ukončená takmer celá konzervácia steny. Práce boli zamerané aj na odstraňovanie náletovej vegetácie v strednom paláci a vynášanie kameňa k objektu rožnej veže. Po takmer desiatich rokoch sme vymenili poškodenú tabuľu v prevej bráne. V mýtnici sa nám podarilo vytvoriť spoluprácu s Katedrou geodézie Žilinskej univerzity v Žiline, výsledkom čoho bude 3D zameranie priestorov mýtnice v Dolnom Hričove. V závere mesiaca nás navštívila RTVS a natočili sme peknú reportáž o mýtnici pre reláciu Slovensko v obrazoch.


 

            Zameriavanie mýtnice v Dolnom Hričove

Podarilo sa nám vytvoriť spoluprácu s Katedrou geodézie Žilinskej univerzity v Žiline, výsledkom čoho bude 3D zameranie priestorov mýtnice v Dolnom Hričove. V mesiaci október sa začalo s meraniami smile

Veľká vďaka patrí Dr. Ing. Martinovy Deckému, doc. Dr. Ing. Jane Ižvoltovej a Ing. Róbertovi Sásikovi PhD.


 

            Mýtnica v Dolnom Hričove v "Slovensko v obrazoch"

V archíve RTVS si môžete pozrieť reportáž o mýtnici. Reportáž začína v siedmej minúte..


 

            Článok v Žilinskom večerníku

V novembri nám vyšiel článok v Žilinskom večerníku


 

            November a december 2021 fotogaléria

V mesiaci november sme sa zamerali na odvodnenie objektu rožnej veže. Hlinenú drážku po obvode veže sme odkopali, bola tu vsadená nopová fólia, drenážna rúra a následne boli drážky zasypané makadamom. V mesiaci december sme upratali a zazimovali hradný areál a práce sme presunuli do budovy starej školy v Hričovskom Podhradí, ktorú sme získali do polovičného vlastníctva a kde plánujeme zriadiť výstavné priestory. Brigádu sme organizovali v spolupráci so Sekciou pre mládež ŽSK. Zišla sa výborná partia ľudí z okolitých hradných združení s rovnakým cieľom - pomôcť nám pri revitalizácii budovy starej školy, kde plánujeme vytvoriť expozičné priestory. Zamerali sa na upratovanie a brúsenie pôvodných okien, ktoré plánujeme opraviť a natrieť. Všetkým zúčastneným ďakujeme za pomoc a príjemne strávený deň so super ľuďmi.


 

            Rok dobrovoľníctva

V roku 2021 bolo naše OZ zapojené do Roka dobrovoľníctva v Žilinskom samosprávnom kraji, v rámci čoho sme v spolupráci s o Sekciou pre mládež organizovali viacero brigád.

Srdečne ďakujeme za príležitosť získať nových dobrovoľníkov, propagáciu a finančnú podporu vo výške 600eur. Krátke predstavenie združenia nájdete vo videu v čase 27:40

 


   

Ďakujeme všetkým turistom, čo nám počas roka pomáhali vynášať materiál na hrad, za príspevky a dobrú náladu.. ?